αναζήτηση

Αναζήτηση στον χώρο αυτό

Find missing indexes on foreign key constraints

Blog Post - Mon 16 Oct 2017 15:54

Τα foreign keys όπως είναι γνωστό δεν φτιάχνουν κάποιον index στο reference table. Επίσης είναι γνωστό ότι καλό (αλλά όχι πάντα απαραίτητο) να φτιάχνουμε nonclustered index στο reference table στo field(s) που εμπλέκονται στο FK constraint.


1 
help from us

Share it: